Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Inyandiko zitari mu kirundi

Hari abibaza bati: Kubera iki inyandiko zitari mu rurimi rw'ikirundi ng'aha kandi intumbero nyamukuru y'«Ikirundi ku ngurukanabumenyi» ari «uguteza imbere ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama n'imigenzo myiza vy'Abarundi»?

Impamvu ni uko hariho ibintu vyinshi (inyandiko, ibiganiro, n'bindi) bitari mu kirundi ariko vyerekeye Uburundi. Uturorero ni nk'ibwirizwa shingiro, amasezerano y'Arusha, n'ibindi. Ni yo mpamvu rero tutazobura gushiraho ivyo vyose tubona bishobora gufasha Abarundi gusongora ubwenge, naho vyoba biri mu zindi ndimi, nakare ngo ubwenge buva i muhana.

Igikuru ni uko bizoba ari ivyodufasha gukarisha ubwenge, tukarushaho kumenya igihugu cacu c'Uburundi. Ariko rero naho biri uko, tuzoshimikira cane ku biri mu rurimi rw'ikirundi canke ku vyoba bifitaniye isano n'Uburundi ku buryo bwa hafi canke bwa kure :)


Murakoze
Ubuyobozi bw'«Ikirundi ku ngurukanabumenyi»
GUKARISHA UBWENGE
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
BURUNDI URI AGAHORE
Abărōngōye Uburŭndi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi