INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Nanga Abahutu (Akabyutso)


Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyara umusazi
Igihuru kibyara igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi se rungano
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga ibihutu
Kandi nanga ibyihuture rungano

Ngo ngo ngo ngo ugize ngo iki Mutaba!

Mureke mbivuge ntuza we
Intimba inziritse umutima cyane
Mbabwire impamvu mbanga yewe

Mureke mbivuge ntuza we
Intimba inziritse umutima cyane
Mbabwire impamvu mbanga yewe

Jyewe nanga Abahutu
Banga ubwoko bwabo
Bwo kuba Abahutu aba buzuye

Ye aho ho turi kumwe!

Jyewe nanga Abahutu
Basuzugurana cyane
Ngo aha baruta abandi
Bakanena abandi Bahutu rungano

Jyewe nanga Abahutu
Abahutu b'inda ndende
Ba ha bandi b'ibisahiranda
Bakunda guhakwa
Batunzwe no guhakirizwa rungano

Icyo hari uwakikugayira se!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Ni bake cyane abarindagiye bo!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Kandi ngo intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyara umusazi
Igihuru kibyara igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi ngo ukuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Mbambure imanzi se rungano
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga ibihutu
Jyewe nanga ibihutu
Bigendera inzira ubugari

Jyewe nanga ibihutu
Ibihutu bidashishoza

Bitareba ha!

Bateranya bigatemana
Bikegura bikarwana intambara
Bitazi imvano yayo rungano

Bakamarana! Urumva atari ishyano koko!

Jyewe nanga umuhutu
Umuhutu uhabwa igiceri
Akica umuntu
Kandi akica umuhutu rungano

Yego ra!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Nanjye nda... jye... jye... yewe!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Mbambure imanzi
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Nzira ya Muramira
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Bibuke urwo yapfuye mwana wanjye!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Mashira ya Sabugabo
Hariya i Nyanza
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Bwa bwenge buke se!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Ngo bibuke Nyagakecuru
Mu bisi bya Huye
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Hari uwutibaza!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Ngo bibuke rya jambo
Rivuga ngo
Muhere ruhande
Mwice Mpandahande
Hariya i Butare rungano

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Rukara rwa Bishingwe
Basebya we na Ndungutse
Mu Ruhengeri rw'Umurera
Ngo bibuke icyabishe rungano

Yego koko mwana wanjye!

Ba Bahutu batibuka
Rukara rwa Bishingwe

Ngo bibuke uko ya yamanitswe!

Basebya we na Ndungutse
Mu Ruhengeri rw'Umurera
Ngo bibuke icyabishe rungano

Akagambane ka Rwubusisi!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Abo ngabo ni bake cyane rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga Abahutu
Badashyira mu gisenge
Undi muhutu wabakoshereje
Ngo bamuhanire iyo ngiyo
Ariko ubumwe bukomeze rungano

Ahubwo bagahogera!

Jyewe nanga Abahutu
Badashyira mu gisenge
Undi muhutu wabakoshereje
Ngo bamuhanire iyo ngiyo
Ariko ubumwe bukomeze rungano

Inda gusa!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Jyewe nanga Abahutu
Abahutu b'inda ndende
Ba ha bandi b'ibisahiranda
Bakunda guhakwa ye
Batunzwe no guhakirizwa rungano

Jyewe nanga Abahutu
Basuzugurana cyane
Ngo aha baruta abandi
Bakanena abandi Bahutu rungano

Hari unena mwabo ra!

Jyewe nanga Abahutu
Nanga ibyihuture rungano

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga ibihutu
Bigendera inzira ubugari

Nk'ibihuna!

Ibihutu bidashishoza
Bateranya bigatemana
Bikegura bikarwana intambara
Bitazi imvano yayo rungano

Mmmm

Jyewe nanga umuhutu
Umuhutu uhabwa igiceri
Akica umuntu

Akica ndakakwabura!

Kandi akica umuhutu rungano

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Oya uramaze!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva
Mbwirabumva
Mbwirabumva
Mbwirabumva


2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi