Lyrics: Amajambo y'indirimbo
Rindira gato...


Agahogo k'Abarundi

Intango y'imperuka


Biranugwanugwa y'uko umwami Ntare wa 5 yaraye agandaguwe. Mu makungu abirabure n'abadimudimu bo muri Afrika y'epfo bari muri za yegereyegere, banse kurya n'inyama zo mumagopo.

Umwaka bica mahindagu
Ni nde yari yicaye
Mu ngundu y'igitoki
Ngeringeri na kajugujugu
Zirahiga Piyeri
Musaza wa Karolina
Maragarita mukecuru
Yongorera Masalima
Inyuma y'ibiharoharo
Rino ci ntiridusiga
Ririmwo imituragaro ohooo
Hamwe n'igihuhusi

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

Ibisigi vya Ntambabuhiye
Umupfakazi wa Ryonori
Canke impfuvyi za Mukito
Stefano umwaka azoduhora
Ngo ehe akoresha umucanwa
Hamwe na majorite

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

He! He! He! He he he he he!
Shibura shiburira hiyo
Yanda niyandare
Simbananiye vyamunaniye
Mugasubira kumarana
Nanje nsubire mpungire
Ku bushorishori bw'inzu
Umwansi azoze ndamubone
Kanatsinda ndamwivune
Ari hehe naze ndamutsinde

Yohohooo ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

Ivyo vyose
Ni yo ntango y'imperuka
Y'imigambi yateguwe n'ababisha
Vyose vyarahinyutse

Bahaga
Bahaga