Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Inama nkarishabwenge igira gatatu y’abigisha ikirundi mu mashure yisumbuye yabereye i Bujumbura kuva ku wa 29 Myandagaro gushika ku wa 2 Nyakanga 1983, yari yatumiye n’abigisha ikirundi kuri Kaminuza y’Uburundi hamwe n’abashingwakirundi bo mu biro vy’Indero Kavukire (B.E.R.).

Iyo nama yarihweje ingorane nkurunkuru zerekeye inyandiko y’ikirundi, yongera iratorera umuti izitari nke. Ingingo zapfunditswe n'iyo nama, ni zo twashaka kubashikiriza muri aka gatabu.

Ico twoba turabwira co, ni uko abari muri iyo nama bagiye biyumvikaniye ko bazoba barakurikije izo ngingo, igihe Reta itazoba irashinga inyandiko y'ikirundi yemewe n'igihugu cose.

Kukaba nka ko, mu mashure yisumbuye, gushika ubu nta vyigwa vy'isomerwa vyatangwa, kandi abigisha ntibitaho bikwiye ibintu bijanye n'inyandiko y'ikirundi, cane cane ivyigwa vy'ukuryohora ikirundi mu nyandiko n'ivy'indimburo.

N'ibitabu abanyeshure bakoresha, kenshi na kenshi amajambo ntaba yanditswe kumwe n'aho yoba yanditswe n'umuntu umwe, bigatuma anayeshure bakengera ururimi rwabo rw'amavukiro, gushika aho bamwe mbere bavuga ngo nta mategeko y'inyubako rufise, canke ngo nta nyandiko imwe ishoboka.

Ni co gituma aka gatabu abigisha benshi bakipfuza ko kobashikira, mbere benshi bakabitwandikira. Twari twarindiriye kukarungikana n'ivyigwa vy'inyandiko (amasomerwa), ariko kubera ko benshi basavye ko twokarungika mu maguru masha, ivyo vyigwa tuzobirungika ukwavyo hanyuma.

Hari abazoca batangazwa no kubona aka gatabu katagiramwo utwatuzo. Na vyo nyene vyavuye ku mwumvikano w'iyo nama. Utwatuzo tuzokoreshwa Reta niyatwemeza ikerekana n'udutegerezwa gukoreshwa mu nyandiko. Mugabo mu vyigwa vy'indimburo bazokoresha utwahahora, ni ukuvuga udusanzwe turi mu gitabu ca patiri NTAHOKAJA c'Indimburo y'Ikirundi.
Aho twabikuye
Inyandiko y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INYANDIKO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Inyandiko y'ikirundi
INYANDIKO Y'IKIRUNDI
AKAJAMBO K'INTANGAMARARA
GUKARISHA UBWENGE
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
BURUNDI URI AGAHORE
Abărōngōye Uburŭndi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi