Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi

Mu kwihweza amajambo agize ururimi rw'ikirundi dusanga ari mu migwi ibiri: Amajambo ahinduka n'ayadahinduka.

Amajambo ahinduka
 1. Izina
 2. Irivuga
 3. Ingereka
 4. Ingereka-nsigarirazina
 5. Insigarirazina
 6. Insigarirazina-ngereka
Amajambo adahinduka
 1. Inshozi
 2. Intumbuzi
 3. Indongorazina
 4. Sahwanya
 5. Gakumbanya
 6. Gatangazi
 7. Inkebuzo

Aho twabikuye
Indimburo y'ikirundi
UBUSHIKIRANGANJI BW'INDERO
IBIRO VYASHINZWE INYIGISHO
MU MASHURE YISUMBUYE
B.P. 2990
BUJUMBURA

INDIMBURO Y'IKIRUNDI

BUJUMBURA,
NZERO, 1984
Umugwi w'ábashîngwakírŭndi
wó mu biro vyăshīnzwe
inyígīsho mu mashŭre yīsûmbuye.
GUKARISHA UBWENGE
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
BURUNDI URI AGAHORE
Abărōngōye Uburŭndi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi