Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze [ Imyibutsa y'ikirundi]
Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Erekana ingéne bātúra ayo majāmbo acīyé akarōngo mūsí.
  1. Bureta afise inkoko cumi. Zine muri zo ni isake.
  2. Naho nyokuru ashaje, aracabasha kujisha inkoko.
  3. Izuba ryaratse none inzuzi nateye zarumye.
  4. Izuba ryaratse none inzuzi zarakamye.
  5. Intore zo mu bazungu zirarura.
  6. Intore z'i Burundi ziyereka neza.
  7. Mu nda harara inzara hakazinduka inzigo.
  8. Abakobwa barakunda gusiga inzara amabara atandukanye.
  9. Igihe twaja kumuramutsa mu mwaka uheze twasanze anezerewe.
  10. Igihe twaja kumuramutsa uno musi twasanze anezerewe.

IbindiGUKARISHA UBWENGE


Abărōngōye Uburŭndi


Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.