Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ibibazo vyerekeye Uburundi
  1. Umugwa mukuru w'igihugu c'Uburundi ni uyuhe?
  2. Igihugu c'Uburundi caronse intahe yo kwikukira ryari?
  3. Ni ayahe mabara agize ibendera ry'Uburundi?
  4. Ni ibihe bihugu bihana urubibe n'Uburundi?
  5. Uburinganire bw'igihugu c'Uburundi bungana gute?

GUKARISHA UBWENGE


Abărōngōye Uburŭndi


Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi