Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
DUSOME, Igitabu c'umwaka wa 3, p. 4
Umunsi umwe, umusambi wagiye mu mazi kwiyuhagira. Uhejeje, usokoza amasunzu, urirabaraba; wihindura wihindukiza. Vyatevye uraduka uti:
- Ndi mwiza, ndi mwiza.
Aho hose wiyumvira ko hikinze, atawuwubona. Ni ho waja wumva igikere cawitegereje kuva kera kiriko kiratwenga, kiti:
- Geza aho twakubonye, kandi burya ubwiza wibona, burutwa n'ubwo ubonwa n'abandi.
Umusambi n'ibiteterwe n'akantu, uryagagura ca gikere uti:
- Ntibitanganje ko ari wewe ungirira ishari kuko naho wokwigereka bangahe, nta zosi rigororotse n'uruhanga ruhanitse wopfa uronse!

Igikere cumvirije kera kiti:
- Agatima ari ko!
Insiguro y'amajambo agoye
  1. Ahikinze: ahinyegeje, ahihishije
  2. Ibiteterwe: ibimaramare
  3. Kuryagagura: gukebura umuntu umuhambarira kandi umera nk'umutukagura
  4. Uruhanga ruhanitse: uruhanga rurerure
Utubazo
  1. Ni bande bavugwa muri ico gisomwa?
  2. Umusambi uheje kwiyuhagira wagize iki?
  3. Umusambi aho wihinduriye wihindukiza waciye uvuga iki?
  4. Igikere cawitegereje kera cawubwiye ngo iki?
  5. Umusambi waryagaguye igikere uvuga ngo iki?
  6. Ukurikije ibivugwa muri iki gisomwa, woshima kuba igikere canke umusambi? Kubera iki?
DUSOME 3
GUKARISHA UBWENGE
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
BURUNDI URI AGAHORE
Abărōngōye Uburŭndi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi