Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze [ Imyibutsa y'ikirundi]
Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Aho twabikuye
F.M. RODEGEM, PATRIMOINE CULTUREL RUNDI, TOME XI, 1962
Ibi bisokozo tubisanga mu rukurikirane rugira 11 rw'inyandiko za Rodegem zijanye n'imico n'imigenzo vy'Abarundi "PATRIMOINE CULTUREL RUNDI (Tome XI - Le Rire et l'Humour)". Kubera ko ari vyinshi cane [pp. 53 - 104] kandi akanya dufise kaka ari gato cane, ntibishoboka ko tubibashiriraho vyose, ariko rero hinge tube turabahonja nakare ngo "Uwutárahera aba arahékenya".
 1. Abagore ba kera baheka abana neza nayo ab'ubu ntumbarire.
  - Ibigori bisimbije.
 2. Abageni ba kera ntibitwikira bundi.
  - Ibigori.
 3. Abakobwa bansanze ku mugina nti enda bakobwa nkirigita.
  - Inkumi y'inkenzi.
 4. Abakuru baraho baca imanza bunamwe.
  - Impfizi z'intama zirwana.
 5. Abambara ba Ruhinda bamabariye impeko mu kuzimu.
  - Ibiyoba.
 6. Abanyabuhura ntibubaka barahonjagira.
  - Umuyirwe w'ibigori.
 7. Abanyakigwa ntibubaka barahonjagira.
  - Amarenga.
 8. Abanyakirimiro ntibubaka barahonjagira.
  - Amajigo.
 9. Abatama ba kera baca imanza bunamye.
  - Imigondoro.
 10. Abatama ba kera baca imanza bunamye.
  - Imigondoro.
 11. Abazungu ba bujumbura bambaye ibirato bose.
  - Amavunja.
 12. Agacumu kanje mpungururabunyoni.
  - Inkono y'umurango ntirya umwe.
 13. Agacumu kanje runyura bisaka.
  - Umuravyo.

AmayagwaGUKARISHA UBWENGE


Abărōngōye Uburŭndi


Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.